O nas

Podlaski Odział Polskiej Izby Turystyki jest terenowym odziałem Izby obejmującym zasięgiem województwo podlaskie. W ramach swych działań Oddział dąży do rozwoju przemysłu turystycznego w województwie podlaskim, jest inicjatorem spotkań, konferencji, imprez promocyjnych a także czynnego udziału w targach turystycznych, mających służyć nadaniu nowego kształtu biznesowi turystycznemu w województwie.

We współpracy z samorządami, PROT i LOT’ami pracujemy nad kształtem podlaskiego przemysłu turystycznego, jesteśmy w centrum ważnych wydarzeń, podnosimy standardy i dzielimy się wiedzą i doświadczeniem.

Polska Izba Turystyki jest największą ogólnopolską organizacją samorządu gospodarczego przemysłu turystycznego, której dwudziestopięcioletnia działalność to okres skutecznych starań o nowy kształt biznesu turystycznego w Polsce. Ma to szczególne znaczenie po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Jesteśmy pełnoprawnym członkiem Europejskiej Organizacji Związków Biur Podróży Unii Europejskiej (ECTAA).

Członkostwo w Izbie biur, agencji turystycznych i obiektów noclegowych dysponujących największym potencjałem gospodarczym pozwala nie tylko na silny lobbing na rzecz rozwoju przemysłu turystycznego w Polsce, ale przede wszystkim na ochronę interesów branży turystycznej. Sprzyja temu również fakt, że strukturę Izby tworzą Oddziały terenowe w ważnych dla obsługi ruchu turystycznego regionach kraju. Polska Izba Turystyki posiada swoje przedstawicielstwa w: Białymstoku, Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Gdańsku, Warszawie, Szczecinie, Wrocławiu i Krakowie.

Członkami Polskiej Izby Turystyki są najważniejsze i największe: biura podróży, agencje turystyczne, towarzystwa ubezpieczeniowe, wyższe szkoły turystyczne, znani przewoźnicy, gestorzy bazy noclegowej, atrakcji turystycznych i kulturalnych, korporacje targowe, a także inni przedstawiciele szerokiej reprezentacji branży turystycznej.

Pracami Polskiej Izby Turystyki kieruje Rada Naczelna wybrana w 2012 roku na 4-letnią kadencję na Walnym Zgromadzeniu Delegatów. Pracami merytorycznymi PIT kierują szefowie komisji problemowych, w skład których wchodzą eksperci zgłoszeni przez firmy zrzeszone w Izbie. Organem kontrolnym Izby jest Naczelna Komisja Rewizyjna PIT.

Działalność Polskiej Izby Turystyki jest wielokierunkowa. Najważniejszym zadaniem jest reprezentowanie interesów gospodarczych swoich członków, dbanie o rozwój polskiej turystyki, jej konkurencyjność na rynkach zagranicznych, upowszechnianie nowoczesnych technologii znajdujących zastosowanie w turystyce oraz zasad etyki w działalności biznesowej.

Wykonaniu głównych celów i zadań sprzyjają podejmowane działania. Do najważniejszych należą m.in. współpraca PIT z wieloma instytucjami państwowymi i podmiotami związanymi z usługami turystycznymi, takimi jak: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Straż Graniczna oraz Krajowa Izba Gospodarcza (KIG), której aktywnym członkiem jest PIT.  Ważnym zadaniem PIT jest popularyzowanie celów statutowych Izby i szeroko rozumianego biznesu turystycznego w Komisjach Sejmowych, zwłaszcza w Komisji Gospodarki oraz stała współpraca z Polską Organizacją Turystyczną, Instytutem Turystyki, Radą Krajową Izb Turystyki w Polsce, regionalnymi izbami turystyki oraz wieloma organizacjami turystycznymi.

Polska Izba Turystyki zabiega na forum międzynarodowym i w Polsce o to, by turystyka była traktowana jako istotny dla budżetu państwa sektor gospodarki. PIT od lat walczy o dostosowywanie przepisów prawa polskiego do standardów europejskich biorąc aktywny udział w tym procesie. Dotyczy to zwłaszcza tych obszarów legislacyjnych, które wiążą się bezpośrednio z usługami turystycznymi.

Najważniejszym aktem prawnym dla branży turystycznej i dla konsumentów usług turystycznych, o którego korzystny kształt zabiegała PIT jest ustawa o usługach turystycznych.

Od lat trwają prace nad zmianami w ustawie, która nie jest dostosowana w pełni do standardów i rozwiązań prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej. Obecna Ustawa w niewystarczający sposób broni organizatorów imprez turystycznych przed bezpośrednimi realizatorami poszczególnych usług. O wprowadzenie takich rozwiązań zabiega Polska Izba Turystyki, której przedstawiciele aktywnie uczestniczą w trzech zespołach roboczych powołanych przez Departament Turystyki.

Przedstawiciele oddziałów PIT reprezentują samorząd gospodarczy w zarządach lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych, które dynamicznie włączyły się do promocji regionów atrakcyjnych turystycznie. Istotną sferą działalności PIT jest wkład i działania Izby na rzecz promocji turystycznej Polski oraz wypoczynku w kraju, połączona z prezentacją handlową szerokiej oferty turystycznej członków Izby.

Niemałe znaczenie ma też aktywny udział członków PIT na preferencyjnych zasadach w najważniejszych targach turystycznych w Polsce i zagranicą.

Rozwojowi wymiany handlowej, oraz promocji oferty krajowej, służą organizowane przez PIT dla jej członków wyjazdy studyjne (tzw. study tour). Przynoszą one wymierne efekty handlowe i poznawcze. Wymienić tu należy wyjazdy do Tunezji, Egiptu, Turcji, Tajlandii, Izraela, U.S.A, Szwajcarii i wielu krajów europejskich.